Aile Hekimliği Anabilim Dalları Eğitim ASM’leri açabilecek!

“Aile Hekimliği” mevzuatında yapılan değişiklik neticesinde,bünyesinde Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalı bulunan Üniversitelerin “Eğitim Aile Hekimliği Birimi” ve “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi” açmaları olanaklı hale geldi. Söz konusu birimler Türkiye’de ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmuş ve faaliyete geçti.

Bugün bir çok Üniversitenin bu düzenlemeden haberi bulunmuyor. İşte Üniversiteler için Uygulama Rehberi: 

 

1) Konu ile ilgili mevzuat:

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Aile Hekimliği” hizmeti ile üniversite tıp fakülteleri bünyesinde bulunan “Aile Hekimliği Anabilim dalları” nda yürütülen eğitim ve sağlık hizmetinin ilişkilendirilmesi ilk kez  25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”  nin  yürürlüğe girmesi ile başlatılmış, nihayet bu ilişki 26.09.2014 tarih ve 29131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” ile daha da somutlaştırılmış ve fiili uygulamalar başlamıştır.

Sözü edilen mevzuatlarda özetle, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile imzalanan kurumsal sözleşme çerçevesinde üniversite tıp fakültesi aile hekimliği anabilim dallarının;  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un geçici 9 uncu maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığınca atanan sözleşmeli aile hekimlerinin uzmanlık eğitimleri ile oluşturulacak “Eğitim Aile Hekimliği Birimi” ve “ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi” nde aile hekimliği sağlık hizmetini verecekleri, oluşturulan bu birimlerde görevli öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve asistanların aylık ve özlük haklarının kadrolarının bulunduğu üniversitece ödeneceği, döner sermaye ek ödemelerinin ise Halk Sağlığı Müdürlüğünce üniversite döner sermaye saymanlığına aktarılan tutarlardan karşılanacağı ve bu personele 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci uyarınca (58 inci maddenin (e) bendi hariç) hiçbir şekilde döner sermaye ek ödemesi yapılamayacağı, hizmet verilen eğitim aile sağlığı merkezlerinin veya biriminin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya ve benzeri giderlerin Halk Sağlığı Müdürlüğünce aktarılan tutarlardan olmak üzere üniversitelerce karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

2) Aile hekimliği mevzuatında yer alan tanımlar ve bu tanımların üniversitelerdeki karşılığı:

Aile hekimliği mevzuatında;

“Bakanlık: Sağlık Bakanlığı olarak tanımlanmıştır.”  Dolayısıyla aile hekimliği mevzuatında yer alan; “Bakanlıktan izin alınacaktır”, “Bakanlığa bildirilecektir” gibi ifadelerdeki “Bakanlık” ibaresinden Sağlık Bakanlığı’nın kastedildiğinin anlaşılması gerekmektedir.

 

“Eğitim Kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastaneleri”  şeklinde tanımlanmış, bu tanımdan bünyesindeki tıp fakültesinde “Aile Hekimliği Anabilim Dalı” bulunan ve faal olarak tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin anlaşılması gerekmektedir.

 

“Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişiler”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan üniversite tıp fakültelerinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı” nda tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde eğitim sorumluluğu bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler ’in anlaşılması gerekmektedir. Burada bir hususa değinmekte yarar bulunmaktadır. Söz konusu “Eğitici” tanımı içerisinde “Eğitim Görevlisi” unvanından bahsedilmiştir, ancak üniversitelerde böyle bir akademik unvan bulunmamaktadır. Bu unvanın Sağlık Bakanlığına bağılı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görevli “Eğitim Görevlisi”oldukları değerlendirilmektedir.

 

“Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğitim sorumlusunun gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisi”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan; üniversite tıp fakültelerinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı” nda tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimini alan Araştırma Görevlileri’ nin anlaşılması gerekmektedir.

 

“Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan, üniversite tıp fakültelerinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı” nca oluşturulacak “Eğitim Aile Hekimliği Birimi” ve “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi”inde üniversite hastanesinden Rektör tarafından görevlendirilecek (2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre olabilir) ya da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek; hemşire, ebe, toplum sağlığı memuru ve acil tıp teknisyeninin anlaşılması gerekmektedir.

 

 “Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapı”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan; üniversite tıp fakültelerinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı”  nda görevli bir öğretim üyesinin gözetim ve koordinasyonunda yine bu anabilim dalında uzmanlık eğitimi alan ve aile hekimliği hizmeti veren bir araştırma görevlisi ile en az bir aile sağlığı elemanından (hemşire, ebe, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni) oluşan birimin anlaşılması gerekmektedir.

 

“Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşu”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan; üniversite tıp fakültelerinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı”  başkanının gözetim ve koordinasyonunda, bu anabilim dalınca oluşturulan birden fazla “Eğitim aile hekimliği birimi” nin yer aldığı sağlık kuruluşunun anlaşılması gerekmektedir.

 

“Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan, aile hekimliği mevzuatı içerisinde yer alan  “Kurum”  ifadesinden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ nun anlaşılması gerekmektedir.

 

“Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğü” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan, aile hekimliği mevzuatı içerisinde yer alan  “Müdürlük”  ifadesinden Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün anlaşılması gerekmektedir.

 

“Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan, aile hekimliği mevzuatı içerisinde yer alan  “Kanun”  ifadesinden 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’ nun anlaşılması gerekmektedir.

 

3) Faaliyete nasıl başlanılacak:

 

Faaliyete, öncelikle 26.09.2014 tarih ve 29131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren  “Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”  nin ekinde yer alan “Kurumsal Sözleşme Örneği” nin imzalanması ile başlanabilecektir. Bu sözleşme TC Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu ile aile hekimliği hizmeti verecek olan üniversite arasında imzalanacaktır. Üniversite adına sözleşmeyi Rektör imzalayacaktır. Sözleşme 12 maddeden oluşmakta olup sözleşmede özet olarak;

  • İlgili üniversitenin hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallara uygun olarak aile hekimliği hizmetini vereceğini kabul edeceği,
  • Eğitim aile hekimliği biriminde görevli; eğitici, araştırma görevlisi ve aile sağlık elemanlarının izinlerinin, disiplin işlerinin kendi mevzuatlarına tabi olduğu, çalışma saatleri bakımından ise aile hekimliği uygulama yönetmeliğine tabi olduğu,
  • Üniversiteye yapılacak ödeme ve kesintilerde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı,
  • Öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve aile sağlığı elemanlarına (hemşire, ebe, sağlık teknisyeni,vb) yapılacak ödemelere ilişkin her türlü keseneğin üniversitece SGK’ya aktarılacağı,
  • Aile hekimliği hizmetlerinin ifası sırasında oluşacak kamu zararlarının üniversiteye rücü edileceği,
  • Eğitim aile hekimliği birimine tahsis edilen münhal aile hekimliği birimlerinin kira ve diğer giderlerinin üniversitece karşılanacağı,
  • Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde,5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,
  • Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi kontenjanlarının üniversiteye tahsis edileceği,

gibi hususlar düzenlenmiştir.

 

Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip süreç fiilen başlayacaktır.

 

4) Üniversite, aile hekimliği ile ilgili hangi birimleri oluşturabilir

 

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren Üniversiteler ile TC Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu arasında kurumsal sözleşme imzaladıktan sonra; öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle üniversiteler tarafından “Eğitim aile hekimliği birimi”ve  “Eğitim aile sağlığı merkezi”  oluşturabilir. Bu birimlerin açılacağı yer; üniversitelerin talebi, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün uygun görüşü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun onayı ile belirlenir. Birim sayıları her bir araştırma görevlisi sayısı esas alınarak belirlenir ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca onaylanır. Aynı üniversiteye bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açılabilir. Bu birimlerin sorumlusu olan öğretim üyesi (aile hekimliği anabilim dalı başkanı),  eğitim aile sağlığı merkezinin işletilmesinden üniversitesi ile birlikte birinci derece sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve koordinasyonunu da sağlamakla görevlidir.(Aile Hek. Uyg. Yön. Md 34)

 

5) Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimine İlişkin Usul ve Esaslar:

 

5.1. Eğitim Aile Hekimliği Birimi Nasıl Oluşturulur:

 

Eğitim Aile Hekimliği Birimi; üniversite tıp fakültesi “Aile Hekimliği Anabilim Dalı” nda görevli bir öğretim üyesinin gözetim ve koordinasyonunda yine bu anabilim dalında uzmanlık eğitimi alan ve aile hekimliği hizmeti veren bir araştırma görevlisi ile en az bir aile sağlığı elemanından (hemşire, ebe, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni) oluşur. Bu birimde görev yapacak hemşire veya ebe veya acil sağlık teknisyeni ilk kuruluş aşamasında üniversite hastanesinden görevlendirme suretiyle temin edilebilir. Daha sonra yeterli finans kaynağına ulaşıldığında bu personelin sözleşme ile istihdamı da mümkündür.

 

5.2. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Nasıl Oluşturulur:

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, üniversite tıp fakültesinin “Aile Hekimliği Anabilim Dalı”  başkanının gözetim ve koordinasyonunda, bu anabilim dalınca oluşturulan birden fazla “Eğitim aile hekimliği birimi” nden oluşmaktadır. Merkezin çalışanları ise, merkezi oluşturan birimlerin sorumlusu olan öğretim üyeleri, bu birimlerde görev yapan araştırma görevlileri ile aile sağlığı elemanı pozisyonunda görev yapan hemşireleri, ebeleri, sağlık memurları ve acil sağlık teknisyenleridir  Bu merkezde görev yapacak hemşire veya ebe veya acil sağlık teknisyeni ilk kuruluş aşamasında üniversite hastanesinden görevlendirme suretiyle temin edilebilir. Daha sonra yeterli finans kaynağına ulaşıldığında bu personelin sözleşme ile istihdamı da mümkündür.

 

5.3. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde görev yapacak öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve diğer sağlık personeli için Rektörlükçe bir görevlendirme yapılması gerekir mi?

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin “Kurumsal sözleşme esasları” başlığı altındaki 5 inci maddesinin (2) nci alt bendinde, eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ile aile sağlığı elemanlarının eğitim kurumunca (üniversite) belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla sözü edilen belirlemenin bir Rektörlük oluru ile (2547/13b-4 maddesi) yapılmasında yarar bulunmaktadır.

 

5.4. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde sağlık personeli dışında idari işler ve diğer işleri yürütmek için personel istihdam edilebilir mi?

 

“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”  nin  34 üncü maddesinin (4) numaralı alt bendinde; “Eğitim kurumu, ihtiyaç halinde eğitim aile sağlığı merkezlerinde verilen sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer,sekretarya ve benzeri hizmetler için personel çalıştırır.” hükmü yer almış olup bu hükme istinaden Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi idari işlerini yürütmek amacıyla memur, sekreter, güvenlik elemanı, temizlik elemanı ve benzeri personeli istihdam edebilir. İlgili mevzuatta açıkça belirtilmese de bu elemanlar ilgili üniversiteden görevlendirme suretiyle de temin edilebilir.

 

5.5. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde görev yapacakpersonel, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bildirilecek mi?

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin “Kurumsal sözleşme esasları” başlığı altındaki 5 inci maddesinin (2) nci alt bendinde, ” eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ile aile sağlığı elemanları eğitim kurumunca belirlenir ve Kuruma bildirilir” hükmü yer aldığından, bu birimlerde görev yapacak olan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ile hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil sağlık teknisyenleri üniversite tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bildirilir.

 

5.6. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde görev yapacakpersonel, izin, disiplin ve kazanç getirici faaliyet yasağı hakkında hangi mevzuata tabidir?

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin “Kurumsal sözleşme esasları” başlığı altındaki 5 inci maddesinin (2) nci alt bendinde, ” …. Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faaliyet yasağı bakımından kendi mevzuatına tabidir.”  hükmü yer verilmiş olduğundan, bu birimlerde görev yapacak olan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ile hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil sağlık teknisyenleri; izin, disiplin ve kazanç getirici faaliyet yasağı açısından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Bu itibarla 2547 sayılı Kanunun 36 ve 58 inci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi göz önünde bulundurulduğunda; eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapan öğretim üyeleri; gerek mesai saatleri içinde gerekse mesai saatleri dışında muayenehane açamaz, vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapamazlar.

 

5.7. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde, eğitim faaliyetleri haricindeki iş ve işlemlerin denetimi

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinin (3) numaralı alt bendinde, Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimleri, eğitim faaliyetleri haricindeki iş ve işlemler ile fiziki ve teknik şartlar bakımından 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 11 inci maddesi kapsamında yapılan denetimlere tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı alt bentte, yapılan denetimler neticesinde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluğun, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını temin etmek amacıyla ilgili üniversiteye bildirileceği ve eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesi için 15 gün süre tanınacağı, sürenin sonunda aynı olumsuz durumun devam etmesi halinde ikinci ihtar yapılarak yine 15 gün süre verileceği, üçüncü kez yapılan denetimde aynı durumun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ise sözleşmenin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından tek taraflı feshedileceği belirtilmiştir.

 

5.8. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi’nde görev yapan araştırma görevlileri ile hemşire, ebe, sağlık teknisyeni gibi sağlık personelinin çalışma süresi:

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinin (4) numaralı alt bendinde, Eğitim Aile Hekimliği Birimleri ile bu birimlerde görevli asistan ve aile sağlığı elemanlarının hafta içi çalışma süresinin 40 saatten az olmamak kaydıyla “ Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”  nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirleneceği, Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin,  asistanlar ve aile sağlığı elemanları tarafından nöbet tutulması suretiyle hafta içi çalışma süresine ilave olarak cumartesi günleri de sekiz saat hizmete açık tutulacağı bu durumda cumartesi günleri için çalışma saatlerinin; çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak üniversitece teklif edileceği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanacağı, eğitim faaliyetlerinin ise, sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde üniversitece yürütüleceği, Eğitim Aile Hekimliği Biriminde görevli öğretim üyelerinin haftalık çalışma sürelerinin kendi mevzuatlarına göre belirleneceği, ancak bu öğretim üyelerinin haftalık asgari 10 saat Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet vereceği hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda ifade edilen düzenlemeden,  Eğitim Aile Hekimliği Birimlerinde görev yapan araştırma görevlileri ile hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni gibi sağlık personelinin çalışma süreleri açısından “ Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”  nde yer alan usul ve esaslara tabi olduğu, öğretim üyelerinin ise çalışma süreleri açısından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi oldukları, ancak öğretim üyelerinin haftada asgari 10 saat Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet vermelerinin gerektiği anlaşılmaktadır.

 

5.9. Eğitim Aile Sağlığı Merkezine bağlı birimlerde, bir öğretim üyesi en fazla kaç birimin (araştırma görevlilerinin) sorumluluğunu üstlenebilir?

 

Bu husus, Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, Eğitim Aile Sağlığı Merkezine bağlı birimlerde, bir öğretim üyesinin en fazla 10 (on) birimin araştırma görevlilerinin sorumluluğunu üstlenebileceği, eğitim kurumunda (tıp fak. aile hekimliği anabilim dalı) birden fazla öğretim üyesinin bulunması halinde birimlerin (araştırma görevlilerinin) sorumluluğunun öğretim üyeleri arasında paylaştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

5.10. Eğitim Aile Sağlığı Merkezine bağlı birimlerde görev yapan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve diğer personelin; yıllık, hastalık ve ücretsiz izin ya da istifa nedeniyle görevinden ayrılması halinde yapılacak işlemler:

 

Yukarıda belirtilen personelin; yıllık, hastalık ve ücretsiz izin ya da istifa nedeniyle görevinden ayrılması halinde yapılacak işlemler Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede, Eğitim Aile Sağlığı Merkezine bağlı birimlerde görev yapan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve diğer personelin, yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı sürede üniversitece öncelikle aynı eğitim aile sağlığı merkezinde çalışanlar arasından olmak üzere görevlendirme yapılacağı; eğitim aile hekimliği birimleri için ise aynı aile sağlığı merkezindeki diğer eğitim aile hekimliği birimlerinden görevlendirme yapılacağı ve bu şekildeki görevlendirmelerin en geç ilgilinin birimini boşalttığı tarihte Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirileceği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan aynı düzenlemede, araştırma görevlilerinin tıpta uzmanlık eğitimini tamamlaması, ücretsiz izin kullanması, istifa etmesi ve diğer nedenlerle görevlendirilecek araştırma görevlisi olmaması durumunda eğitim aile hekimliği biriminin Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredileceği, bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmetinin doğrudan ilgili öğretim üyeleri tarafından verilebileceği, Halk Sağlığı Müdürlüğüne devir edilen bu birimlere 8 ay süre ile üniversitenin hakları korunarak Halk Sağlığı Müdürlüğünce görevlendirme yapılacağı ve bu birimlerin yerleştirmeye açılmayacağı, Halk Sağlığı Müdürlüğünce görevlendirme yapılan 8 aylık sürenin dolmasını müteakip, üniversitede aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış araştırma görevlisi bulunmaması durumunda üniversite ile yapılmış olan kurumsal sözleşmeden doğan hakların sona ereceği ifade edilmiştir.

 

5.11. Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin Fiziki Şartları ve Teknik Donanımı

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin fiziki şartları ve teknik donanımı ile ilgili hususlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ nin 36 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

“(1) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği birimi bu Yönetmelikteki diğer aile sağlığı merkezleri için öngörülen fiziki şartlar ve teknik donanımlara ilişkin hükümlere tabidir.

(2) Asistanlarının eğitim ihtiyaçları için eğitim salonu/asistan odası, eğitici odası, eğitim laboratuvar odası eğitim kurumunca sağlanır.

(3) Eğitim aile sağlığı merkezinin, eğitim kurumunun kampüs alanı dışında planlanması durumunda eğitim laboratuvar odası, eğitim ihtiyaçları için mikroskop, lam, lamel, santrifüj cihazı ve benzeri malzemeler bulundurulur.”

 

Bu düzenleme uyarınca, üniversitelerce oluşturulan eğitim aile sağlığı merkezleri; fiziki şartlar ve teknik donanım açısından Sağlık Bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezlerinin tabi olduğu mevzuata tabi tutulmuşlardır. Diğer taraftan üniversitece oluşturulan bu birimlerde tıpta uzmanlık eğitimi verileceği hususu göz önünde bulundurularak bu birimlerde, eğitim salonları/asistan odası, eğitici odası, eğitim laboratuvar odası gibi mekânların açılması öngörülmüştür.

 

6) Mali Hükümler

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı birimlere ilişkin mali hükümler; üç ana başlık altında irdelenecektir. Bunlardan birincisi, çalışanların kadroya bağlı aylık, ücret ve diğer özlük haklarının hangi kurumca karşılanacağı; ikincisi, çalışanların döner sermaye ek ödemelerinin hangi kurumca nasıl karşılanacağı; üçüncüsü ise, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesi, hesaba aktarılması ve döner sermaye bütçesinden yapılacak harcamaları hangi mevzuat hükümlerine göre yapılacağı hususudur.

 

 

6.1. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı birimlerde görev yapan öğretim üyesi, araştırma görevlisi ile görevlendirilmiş aile sağlığı elemanlarının aylık ve diğer özlük hakları hangi kurumca ödenecektir?

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 6 ncı maddesinin (3) numaralı alt bendinin (a) fıkrasında; Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile sağlığı birimlerinde görevlendirilen öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemelerinin eğitim kurumunca (üniversite) ilgili kurum bütçesinden; bu personele 375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesi uyarınca tahakkuk ettirilen ek ödeme’nin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemelerin ise, merkezin döner sermaye bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan aynı alt bendin (c) fıkrasında, söz konusu personele 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç bu maddeye göre döner sermayeden herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine göre, Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile sağlığı birimlerinde görevlendirilen;

 

  • Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ile hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve memurların maaşları, ek ders ücretleri, üniversiteyi ilgilendiren konulardaki yollukları ve jüri ücretleri kadrolarının bulunduğu fakülte, yüksekokul veya hastane tarafından,
  • Bu personelin 375 sayılı KHK’ nin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenmesi gereken ek ödemeleri ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca değil, Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile sağlığı birimlerinin döner sermaye bütçelerinden,

Karşılanacaktır.

 

Yukarıda belirtilen personele üniversite bütçesinden döner sermaye ek ödemesi yapılmayacaktır. Ancak Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 6 ncı maddesinin (3) numaralı alt bendinin (c) fıkrasında yer alan istisna hükmüne göre öğretim üyeleri ile araştırma görevlileri; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrasına göre, sağlık hizmetleri dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara verdikleri danışmanlık, bilimsel görüş, bilirkişilik, seminer ve benzeri hizmetler için elde edilen gelirlerden üniversite döner sermayesi kapsamında yararlanabileceklerdir.

 

6.2. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı birimlerde görev yapacak olan aile sağlığı elemanları (hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, vb) sözleşmeli olarak istihdam edilebilir mi?

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı birimlerde görev yapacak olan aile sağlık elemanlarının sözleşme ile çalıştırılmaları hususu 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi ile Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuat hükümlerine göre aile sağlığı elemanları iki şekilde “sözleşmeli” olarak istihdam edilebilir. Birincisi; sağlık kurumlarında kadrolu olarak çalışan sağlık personelinin kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılarak aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli çalışması, ikincisi ise, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarının Sağlık Bakanlığının (Üniversitenin) önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılmasıdır.

 

Kamu görevlisi olup, kurumlarından aylıksız izne ayrılarak aile hekimliği merkezlerinde sözleşmeli olarak çalışacak hemşire, ebe, sağlık teknisyeni gibi sağlık elemanları için öncelikle kadrolarının bulunduğu kurumun muvafakati gerekir. Bu şekilde kurumlarınca kendilerine sözleşmeli olarak çalışması için izin verilen personelin kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu personelin sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde ve kıdemlerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar. Bu personele kadrolarının bulunduğu kurumlarca maaş ödemesi ve döner sermaye ek ödemesi yapılmaz. Bunlar maaşlarını (Sözleşme ücretlerini) ve döner sermaye ek ödemelerini eğitim aile sağlığı merkezlerinden alırlar. Bunların sözleşme ücretleri 657 sayılı Kanunun (4/B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin (1,5) katından fazla olamaz. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalışan personele “Aile Hekimliği” mevzuatına göre kaldıkları nöbetler için 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesine göre ayrıca nöbet ücreti ödenir.

 

6.3.  Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin gelirleri

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin “Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler”  başlığı altındaki 6 ncı maddesinde;

 

(1) Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı, görev yapacak asistan için açılan birime yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği birim sayısına göre;

a) Bir birim için, kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL,

b) İki ila üç birim için, kayıtlı kişi başına 4,5 (dört lira elli kuruş) TL,

c) Dört ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 4 (dört) TL,

ç) Birden fazla eğitim aile sağlığı merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında toplam 6 ve üzeri eğitim aile hekimliği birimi için ise kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL

esas alınır.

(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödeme bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaplara aktarır. Aktarılacak tutar her halükarda üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemelerden az olamaz.

(3) Kurumca yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca ilgili kurum bütçesinden, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeleri ise bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca aktarılan tutarlardan karşılanmak suretiyle ilgili kurumun döner sermaye bütçesinden peşin olarak ödenir.

b) Eğitim kurumunca, Kurum tarafından yapılacak ödemelerden öncelikle asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeleri ay sonunda 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemeler sırasında mahsup edilir…..”

 

hükmü yer almıştır. Söz konusu hükme göre Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin gelirleri, eğitim aile hekimliği birimlerinde kayıtlı kişi sayısı ve aile hekimliği birimi sayısı esas alınmak suretiyle ayrıntısı yukarıda belirtilen ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Bu tutarların üniversite döner sermaye saymanlığında bu amaçla ayrılan ayrı bir hesaba aktarılması gerekmektedir. Üniversite döner sermaye saymanlığında ayrı bir hesabın açılması için 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendi uyarınca bir “uygulama ve araştırma merkezi” nin kurulmasına da gerek bulunmamaktadır. Söz konusu hesabın açılması için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile kurumsal sözleşme imzalanmış olması yeterlidir.

 

6.4. Döner sermaye bütçesinden personele yapılacak ek ödemeler

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı birimlerde görev yapan öğretim üyeleri ile aile sağlığı elemanlarına eğitim aile sağlığı merkezinin döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemeler Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 6 ve 7 nci maddelerinde düzenlenmiştir. 6 ıncı madde ile yapılan düzenleme yukarıda belirtilmiş olup, 7 nci madde ile yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

“MADDE 7 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Asistana 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan;

a) Kayıtlı kişiler için;

1) Gebeler için (3) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınarak asistan için ödemeye esas puan hesaplanır. Puan hesaplanırken kayıtlı kişiler katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısı ile çarpılır. Bu puanlar toplanarak ödemeye esas toplam puan bulunur. Bu puanın (1,38) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz.

b) Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(3) Eğiticiye 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana yapılan ödemeden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapıldıktan sonra elde edilen toplam tutarın, Ek-2’de yer alan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. Eğitim kurumunca, asistan sayısının yetersizliği nedeniyle sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde ilk sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği ayı takip eden aydan itibaren bu hesaplama yöntemi değiştirilir. Bu hesaplama yöntemi ilk birimin açılışından itibaren sekiz ay süre ile geçerli olur. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 3,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(4) Aile sağlığı elemanı için 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; ikinci fıkranın (a) bendindeki puan hesaplama yöntemi uygulanarak ödemeye esas puan hesaplanır. Bu puanın (0,44) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır ancak 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2’si tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve birimlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığında; bu kişilere birinci fıkra uyarınca yapılması gereken ödemelerin, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde fazla olan kısmın % 50’si çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak sadece görev yapan geçici eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına ödenir.

(6) Eğitim kurumuna bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına istinaden ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak kayıtlı kişi ödemesi 2800’e tamamlanan kişi için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.”

 

Söz konusu düzenlemeye göre; 7 nci maddede öngörülen ölçüt ve puanlama dikkate alınarak her personel için “ödemeye esas puan” hesaplanır. Ödemeye esas puana göre tahakkuk ettirilen döner sermaye ek ödemesinden, birimde görev yapan öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve aile sağlığı elemanlarına 375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanları için belirlenmiş ek ödemenin (denge tazminatı) net tutarından az olmamak üzere bu tutarın brüt rakamı bulunarak her ayın 15’inde peşin olarak ödenir. Bu şekilde 375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesi esas alınarak peşin yapılan ödemeler, ay sonunda döner sermaye bütçesinden “ödemeye esas puan” üzerinden yapılacak döner sermaye ek ödemesinden mahsup edilir. Halk Sağlığı Müdürlüğünce aktarılan tutarlardan yapılan döner sermaye ek ödemesi dışında öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve aile sağlığı elemanlarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ayrıca döner sermaye ek ödemesi yapılamaz. Ancak öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca, sağlık hizmetleri dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara verdikleri danışmanlık, bilimsel görüş, bilirkişilik, seminer ve benzeri hizmetler için elde edilen gelirlerden üniversite döner sermayesi kapsamında yararlanabileceklerdir.

 

375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesi esas alınmak suretiyle her ayın 15’inde peşin ödenen tutarlar dışında yapılacak döner sermaye ek ödemeleri, çalışılan ay sonuçlarının Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildiriminden itibaren 15 gün içinde yapılır (Sözleşme Yön. Madde-9)

 

6.5. Eğitim aile sağlığı merkezi veya biriminin; kira, elektrik, su yakıt, telefon, malzeme, temizlik ve benzeri cari giderleri nasıl karşılanacaktır?

 

Yukarıda söz edilen giderlerin karşılanmasıyla ilgili Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 6 ncı maddesinin (4) ve (5) inci fıkralarında düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre, eğitim aile sağlığı merkezi veya birimlerinin; kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya ve benzeri giderleri ile laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici ve yerinde sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından aktarılan tutarlardan üniversitece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda söz edilen giderler, mevzuatta özel bir düzenleme bulunmadığından genel hükümler çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun “Avans ve Krediler” başlıklı bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde karşılanacaktır.

 

Bu itibarla söz konusu giderlerin gerçekleştirilebilmesi için,  eğitim aile sağlığı merkezinde “Gider Gerçekleştirme Memurluğu”“Satınalma memurluğu”  ve “Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililiği”  görevlerinin yürütülebilmesi için en az 2 idari personelin (satınalma/avans ve taşınır kayıt görevi bir personel tarafından yürütülebilir) eğitim aile sağlığı merkezinde görevlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

Aile hekimliği birimi ve aile sağlığı merkezi açacak olan üniversiteler için uygulama rehberi “Aile Hekimliği” mevzuatında yapılan değişiklik neticesinde,bünyesinde Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalı bulunanÜniversitelerin “Eğitim Aile Hekimliği Birimi” ve “Eğitim Aile SağlığıMerkezi” açmaları olanaklı hale geldi. Söz konusu birimler Türkiye’deilk kez Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmuş ve faaliyete geçti.

ÖNERİLER:

 

1) Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca tahakkuk ettirilecek döner sermaye ek ödemelerinin puanlamasının nasıl yapıldığı hususunun bizzat Halk Sağlığı Müdürlüğüne gidilerek öğrenilmesinde ve konu ile ilgili bir yazılım varsa alınmasında büyük yarar bulunmaktadır.

 

2) Üniversite döner sermaye mevzuatında, döner sermaye hesabına giren gelirlerden bir takım yasal kesintiler (%1 Hazine payı, %5 Araştırma Projeleri payı, %35 kurum araç-gereç payı) yapıldıktan sonra kalan kısım katkı payı olarak dağıtılmaktadır. Ancak Aile Hekimliği mevzuatında bu tür yasal kesintilerin yapılacağına dair herhangi bir hükme rastlayamadım. Bu itibarla, Halk Sağlığı Müdürlüğünce açılan döner sermaye hesabına aktarılan tutarlardan herhangi bir kesinti (Hazine payı, SÇEK payı, vb) yapılıp yapılmayacağı hususunun Sağlık Bakanlığı nezdinde araştırılması gerekmektedir.

 

3) Üniversite Döner Sermaye Saymanlığında eğitim aile sağlığı merkezi ile ilgili açılacak hesabın isminin “………..Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu hesap 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile karıştırılabilir. Eğer sözü edilen hesap,  2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezi adına açılmış bir hesap gibi değerlendirilirse, bu kez söz konusu hesaba aktarılan tutarlardan 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılması gereken kesintiler (%1 Hazine Payı, %5 Bil. Arş. Payı ve %35 Araç-gereç payı) yapılmış olur ki, bu şekilde bir uygulama da “Aile Hekimliği” mevzuatına aykırı düşer

 

 

                                                                                                            Cemil Yaşar ATİLA

                                                                                                       Dokuz Eylül Üniversitesi

                                                                                                       Mevzuat Birim Sorumlusu

 

 

 

İletişim:

Cep: 0536 6779714 

 

e-posta: cemil.atilla@deu.edu.tr

cemil.atilla@hotmail.com

Bunu Okudunuz mu?

DEU Tıp Fakültesi 37. Dönem Mezuniyet töreni

İZMİR (AA) – Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, tıp fakültesinden mezun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.