Danıştay: Hekimlerin asistanlık dönemi de hizmet puanında hesaplanacak

Danıştay, Vakıf üniversitelerinde geçen uzmanlık eğitimi süresinin, hizmet puanının hesabında göz önünde bulundurulamayacağına karar verdi.

Ordu’da yaşanan olayda, bir uzman tabip, daha önceki vakıf üniversitesindeki uzmanlık süresinin hizmet puanının hesabında dikkate alınmasını istemiştir. Bu talebi reddedilince dava açmış, idare mahkemesi lehe karar vermiş, Danıştay da bu lehe kararı onamıştır. İdare, bir kez daha Danıştay’a başvurarak karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyayı görüşen Danıştay Beşinci Dairesi, hizmet puanını düzenleyen Yönetmelik hükümlerinden, bu puanın hesaplanmasında Bakanlık personeli olarak fiilen çalışılan sürelerin esas alınacağını, Bakanlık dışında görev yapılan dönemlerin hizmet puanı hesaplamasına dahil edilmeyeceğini karara bağlamıştır.

Yani vakıf üniversitelerinde geçen hizmet süreleri hizmet puanının hesabında dikkate alınmayacaktır.

İŞTE DANIŞTAY’IN KARARI

T.C.
D ANI ŞTAY
Beşinci Daire

Esas No : 2014/7021 Karar No : 2015/1832

Özeti: Vakıf Üniversitesinde geçen uzmanlık eğitimi süresinin, hizmet puanının hesabında göz önünde bulundurulamayacağı hakkında.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Sağlık Bakanlığı- Vekili : Av. …

Karşı Taraf ( Davacı) : … adına Türk Sağlık Sen Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Ordu İdare Mahkemesince verilen 31.05.2011 günlü, E:2011/59; K:2011/809 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi’nin 06.06.2014 günlü, E:2011/8039, K:2014/4976 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fadime Sağlam

Düşüncesi : Davalı İdarenin karar düzeltme isteminin kabul edilerek, iptale ilişkin idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Ordu İli, Ünye Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan davacının, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaptığı uzmanlık eğitimi süresinin değerlendirilerek hizmet puanına eklenmesi istemiyle yaptığı 20.09.2012 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve dava konusu işlem nedeniyle oluşan parasal kayıplarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ordu İdare Mahkemesi’nce verilen kararla; davacının araştırma görevlisi olarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini yaptığı, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde araştırma görevlisi unvanında çalışılan süreler için hizmet puanı verileceğinin öngörüldüğü, “özel çalışılan süre” olarak değerlendirilemeyecek olan uzmanlık eğitimi süresince yapılan hizmetin, hizmet puanı hesaplanırken dikkate alınması gerekirken, başvurusunun reddine ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; hizmet puanının bakanlık çalışanları için atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı ifade ettiği ve hizmet puanının eksik hesaplanması nedeniyle maaş ve döner sermaye ek ödemesinde herhangi bir eksilme olmadığı, tazminat talebinin yerinde görülmediği gerekçesiyle tazminat talebinin reddine hükmedilmiştir.

Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesi’nin 06.06.2014 günlü, E:2011/8039, K:2014/4976 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesi’nce verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesi’nce verilen 06.06.2014 günlü, E:2011/8039, K:2014/4976 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayalı olarak hazırlanan ve 08.06.2004 günlü, 25486 saydı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmetliği’nin “İkinci Bölüm” ünde Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı esasları düzenlenmiş, Yönetmetliğin “Hizmet Puanı” başlıklı 9. maddesinde; personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanacağı, açık bulunan ve Bakankkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanının esas alınacağı, eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olanın atamaya hak kazanacağı, böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olanın atacağı belirtilmiş olup, maddenin devamında, atamaların il emrine yapılması halinde, personelin Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atamasının yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Hizmet Puanının Hesaplanması” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında; hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo- Ekonomik Gekşmişkk Sıralaması Tablolarının esas alınacağı; sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdür ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gekşmişkk Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılacağı, bu rakama Ek l’de bulunan İkerin Sosyo- Ekonomik Gekşmişkk Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanının bulunacağı hükmü öngörülmüştür.

Hizmet puanını düzenleyen anılan Yönetmelik hükümlerinden, bu puanın hesaplanmasında Bakanlık personeli olarak fiilen çalışılan sürelerin esas alınacağı sonucu çıkmakta, Bakanlık dışında görev yapılan dönemlerin hizmet puanı hesaplamasına dahil edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin dayandığı düzenlemelerin 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında memur olarak görev yapanlar hakkında uygulanabilir olması; hizmet puanı olarak değerlendirilecek sürenin, 657 sayılı Yasanın 4/A maddesine göre memur statüsünde geçen süre olduğunu göstermekte, bu görevin Sağlık Bakanlığına bağlı bir birimde yürütülen bir görev olduğunu ifade etmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, tıpta uzmanlık sınavında aldığı puan sonucu, vakıf üniversitesi statüsünde olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini yapmak üzere yerleştirildiği, 01.11.1999-21.06.2004 tarihleri arasında araştırma görevlisi statüsünde uzmanlık eğitimi aldığı, ancak, bu süreçte Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında SSK’ya tabi olarak çalıştığı, Bakanlık kadrolarında görev yapmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacımn vakıf üniversitesinde görev yaptığı sürelerin hizmet puanının hesabında dikkate alınmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ordu İdare Mahkemesi’nce verilen 31.05.2011 günlü, E:2011/59; K:2011/809 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aym maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 03.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, karar düzeltme isteminin reddi ile temyiz edilen kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.