TOPLU SÖZLEŞME SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NELER GETİRDİ? İşte tüm detayları…

2016 ve 2017 yılına düzenlemeleri içeren toplu sözleşme mutabakatı, 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve bu sözleşmeye göre sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışanlara ilişkin yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır:

DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI                                                    

(DİYALİZ VE AMELİYATHANE HİZMETLERİNDE TUTULAN NÖBETLER İÇİN %50, DİĞER NÖBETLER İÇİN %20 ARTIRIMLI ÖDENMESİ)

Üçüncü Bölüm, Madde 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.

YILLIK İZİNLERDE DÖNER SERMAYE KESİNTİSİ   

(AYDA 5, YILDA 10 GÜNE KADAR KESİNTİ YOK)

Üçüncü Bölüm, Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.

İLAVE DERECE VERİLMESİ    

(15/01/2016 TARİHİNDE GÖREVDE BULUNANLARA (AYLIKSIZ İZİNDE BULUNANLAR DAHİL) İLAVE DERECE VEİLECEK)

Birinci Bölüm, Madde 28: 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

PERFORMANS PUANLARINA İLAVE

Üçüncü Bölüm, Madde 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir.

EK ÖDEMELERİN AYLIKLARLA BİRLİKTE ÖDENMESİ

Üçüncü Bölüm, Madde 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN EK ÖDEMESİ

(YÜKSEK OLAN EK ÖDEME YAPILIR)

Üçüncü Bölüm, Madde 15- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

ÜÇÜNCÜ SEVİYE ACİL SERVİS VE ÜÇÜNCÜ SEVİYE YOĞUN BAKIMLARDA GÖREV YAPANLARA EK PUAN

Üçüncü Bölüm, Madde 17- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN KLİNİSYENLERİN (UZMAN TABİPLERİN) HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI

Üçüncü Bölüm, Madde 18- (1) Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenler (uzman tabip) için hizmet alanı kadro unvan katsayıları ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapanlardan az olamaz.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU SORUMLU SAĞLIK PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYISI

Üçüncü Bölüm, Madde 19- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA BAĞLI ENTEGRE HASTANELERİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERİNİN HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI

Üçüncü Bölüm, Madde 20- (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.

ÇEVRE SAĞLIĞI DENETİMİ VE TÜTÜN DENETİMİ YAPAN PERSONELE EK PUAN

Üçüncü Bölüm, Madde 21- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5’i oranında ek puan verilir.

UZMAN HEMŞİRE VE UZMAN EBE TAZMİNATI

Üçüncü Bölüm, Madde 22- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ

Üçüncü Bölüm, Madde 24- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ

Üçüncü Bölüm, Madde 25- (1) Mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde ölüm muayenesi ve otopsi işlemine katılan personele, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %10’una kadar, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN BAZI PERSONEL İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TAVANININ ARTIRILMASI

Üçüncü Bölüm, Madde 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” ibareleri “yüzde 170” olarak uygulanır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BAZI PERSONEL İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TAVANININ ARTIRILMASI

Üçüncü Bölüm, Madde 31- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “yüzde 150” ibaresi “yüzde 170” olarak uygulanır.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN BAZI PERSONEL İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TAVANININ ARTIRILMASI

Üçüncü Bölüm, Madde 32- (1) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” ibaresi “yüzde 170” olarak uygulanır.

AKADEMİK JÜRİ ÜCRETİ

İkinci Bölüm, Madde 1: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 nci maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Sözleşme tam metnine ulaşmak için tıklayınız

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150823-8.pdf

Dr. Başak Göktaş